Integritetspolicy för personuppgifter

Denna sekretesspolicy för personuppgifter (nedan - integritetspolicyn) gäller all information som webbplatsen harPortalen för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com, (nedan - https://garden-sv.desigusxpro.com) som finns på domännamnetgarden-sv.desigusxpro.com (liksom dess underdomäner), kan ta reda på användaren när du använder webbplatsen garden-sv.desigusxpro.com (liksom dess underdomäner), dess program och dess produkter.

1. Definition av termer

1.1 Följande termer används i denna sekretesspolicy:

1.1.1. «Webbplatsadministration"(Nedan kallad administrationen) - anställda som har behörighet att hantera webbplatsenPortal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.comsom organiserar och (eller) utför behandlingen av personuppgifter, samt bestämmer syftena med att behandla personuppgifter, sammansättningen av personuppgifter som ska behandlas, åtgärder (operationer) som utförs med personuppgifter.

1.1.2. "Personuppgifter" - all information som direkt eller indirekt hänför sig till en specifik eller identifierbar person (med förbehåll för personuppgifter).

1.1.3. "Behandling av personuppgifter" - alla åtgärder (operationer) eller en uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med hjälp av automatiseringsverktyg eller utan att använda sådana verktyg med personuppgifter, inklusive insamling, inspelning, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), extraktion, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter.

1.1.4. "Sekretess för personuppgifter" är ett obligatoriskt krav för operatören eller annan person som har fått tillgång till personuppgifter för att förhindra deras spridning utan medgivande av ämnet för personuppgifter eller andra juridiska skäl.

1.1.5. "HemsidaPortal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com"Är en samling sammankopplade webbsidor som finns på Internet på en unik adress (URL):garden-sv.desigusxpro.comliksom dess underdomäner.

1.1.6. "Underdomäner" är sidor eller en uppsättning sidor som finns på domäner på tredje nivå som tillhör webbplatsen Portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com, liksom andra tillfälliga sidor, längst ner som är kontaktinformationen för administrationen

1.1.5. "WebbplatsanvändarePortalen för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com "(Nedan kallad användaren) - en person som har tillgång till webbplatsenPortal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.comvia Internet och användning av webbplatsens information, material och produkterPortal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com.

1.1.7. "Cookies" är en liten bit data som skickas av en webbserver och lagras på en användares dator, som webbklienten eller webbläsaren skickar till webbservern varje gång i en HTTP-begäran när man försöker öppna sidan på motsvarande webbplats.

1.1.8."IP-adress" är en unik nätverksadress för en nod i ett datornätverk genom vilket användaren får åtkomst till https://garden-sv.desigusxpro.com.

2. Allmänna bestämmelser

2,1. Användningen av webbplatsens portal för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com av användaren innebär godkännande av denna sekretesspolicy och villkoren för behandling av användarens personuppgifter.

2,2. I händelse av oenighet om villkoren i sekretesspolicyn måste användaren sluta använda webbplatsens portal för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com.

2,3. Denna sekretesspolicy gäller webbplatsens portal för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com. https://garden-sv.desigusxpro.com kontrollerar inte och ansvarar inte för tredjepartssajter som användaren kan följa länkarna som finns tillgängliga på webbplatsens portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com.

2,4. Administrationen verifierar inte riktigheten för de personuppgifter som tillhandahålls av användaren.

3. Föremål för sekretesspolicyn

3,1. Denna sekretesspolicy fastställer administrationens skyldigheter för att inte avslöja och säkerställa skyddet av sekretess för personuppgifter som användaren tillhandahåller på begäran av administrationen när han registrerar sig på webbplatsens portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com eller när han prenumererar på ett e-postinformation adresslista.

3,2. Personuppgifter som är tillåtna för behandling enligt denna sekretesspolicy tillhandahålls av användaren genom att fylla i formulär på webbplatsens portal för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com och innehåller följande information:
3.2.1. efternamn, namn, användarens patronym;
3.2.2. Användarens telefonnummer;
3.2.3. e-postadress (e-post)
3.2.4. Användarens bostad (vid behov)
3.2.5. foto (vid behov)

3,3. https://garden-sv.desigusxpro.com skyddar data som överförs automatiskt när du besöker sidor:
- IP-adress;
- information från kakor;
- information om webbläsaren
- åtkomsttid;
- hänvisare (adress till föregående sida).

3.3.1. Inaktivering av cookies kan leda till oförmågan att komma åt delar av webbplatsen som kräver godkännande.

3.3.2. https://garden-sv.desigusxpro.com samlar in statistik om sina besökares IP-adresser. Denna information används för att förhindra, identifiera och lösa tekniska problem.

3,4. All annan personlig information som inte anges ovan (besökshistorik, webbläsare som används, operativsystem etc.) är föremål för tillförlitlig lagring och icke-spridning, med undantag för vad som anges i klausuler. 5,2. av denna sekretesspolicy.

4. Syfte att samla in personlig användarinformation

4,1. Användarens personuppgifter kan användas av administrationen för följande ändamål:
4.1.1. Identifiering av användaren som är registrerad på webbplatsen Portal för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com för ytterligare godkännande.
4.1.2. Ge användaren tillgång till den personliga informationen på webbplatsens portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com.
4.1.3. Upprätta feedback med användaren, inklusive skicka meddelanden, förfrågningar om användning av webbplatsens portal för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com, bearbetning av begäranden och applikationer från användaren.
4.1.4. Fastställa användarens placering för att säkerställa säkerhet, förhindra bedrägeri.
4.1.5. Bekräftelse av riktigheten och fullständigheten av personuppgifter som tillhandahålls av användaren.
4.1.6. Skapa ett konto för att använda delar av webbplatsen Portal för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com, om användaren har gått med på att skapa ett konto.
4.1.7. Användaraviseringar via e-post.
4.1.8. Ger användaren effektiv teknisk support vid problem relaterade till användningen av webbplatsens portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com.
4.1.9. Tillhandahålla användaren, med hans samtycke, specialerbjudanden, nyhetsbrev och annan information på webbplatsens portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com.

5. Metoder och villkor för behandling av personlig information

5,1.Hanteringen av användarens personuppgifter utförs utan tidsbegränsning, på något lagligt sätt, inklusive i informationssystem för personuppgifter som använder automatiseringsverktyg eller utan att använda sådana verktyg.

5,2. Användarens personuppgifter kan endast överföras till de auktoriserade statliga myndigheterna på skäl och på det sätt som föreskrivs i lag.

5,3. Vid förlust eller avslöjande av personuppgifter har administrationen rätt att inte informera användaren om förlust eller avslöjande av personuppgifter.

5,4. Administrationen vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, modifiering, blockering, kopiering, distribution och från andra olagliga handlingar från tredje part.

5,5. Administrationen, tillsammans med användaren, vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra förluster eller andra negativa konsekvenser orsakade av förlust eller avslöjande av användarens personuppgifter.

6. Parternas rättigheter och skyldigheter

6,1. Användaren har rätt:

6.1.1. Ta ett gratis beslut att tillhandahålla dina personuppgifter som krävs för att använda webbplatsens portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com, och samtycka till deras behandling.

6.1.2. Uppdatera, komplettera den angivna informationen om personuppgifter om ändringar i denna information.

6.1.3. Användaren har rätt att få information från administrationen angående behandlingen av hans personuppgifter, om en sådan rättighet inte är begränsad i enlighet med federala lagar. Användaren har rätt att från administrationen begära förtydligande av sina personuppgifter, deras blockering eller förstörelse om personuppgifterna är ofullständiga, föråldrade, felaktiga, olagligt erhållna eller inte nödvändiga för det angivna syftet med behandlingen, samt vidta åtgärder enligt lag för att skydda sina rättigheter. För att göra detta räcker det att meddela administrationen på den angivna e-postadressen.

6,2. Administrationen är skyldig:

6.2.1. Använd informationen som mottas enbart för de syften som anges i klausul 4 i denna sekretesspolicy.

6.2.2. Se till att konfidentiell information hålls hemlig, inte avslöjas utan förhands skriftligt tillstånd från användaren, och inte heller att sälja, utbyta, publicera eller avslöja de överförda personuppgifterna från användaren, med undantag för cl. 5,2. av denna sekretesspolicy.

6.2.3. Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen för användarens personuppgifter i enlighet med det förfarande som vanligtvis används för att skydda denna typ av information i befintliga affärstransaktioner.

6.2.4. Blockera personuppgifter som är relaterade till den relevanta användaren från det ögonblick som användaren har ansökt eller begärt, eller hans juridiska representant eller auktoriserade organ för skydd av rättigheterna för personuppgifter under verifieringsperioden, i händelse av avslöjande av felaktiga personuppgifter eller olagliga handlingar.

Parternas ansvar

7,1. Administrationen, som inte har uppfyllt sina skyldigheter, ansvarar för förluster som användaren har uppstått i samband med olaglig användning av personuppgifter, i enlighet med lagen, med undantag för fall som anges i cl. 5,2. och 7.2. av denna sekretesspolicy.

7,2. Vid förlust eller avslöjande av konfidentiell information, är administrationen inte ansvarig om denna konfidentiella information:
7.2.1. Blev public domain före dess förlust eller avslöjande.
7.2.2. Mottogs från en tredje part tills det mottogs av Resource Administration.
7.2.3. Visades med godkännande av användaren.

7,3.Användaren är helt ansvarig för att uppfylla kraven i Rysslands lagstiftning, inklusive lagar om reklam, om skydd av upphovsrätt och relaterade rättigheter, för skydd av varumärken och servicemärken, men inte begränsat till ovanstående, inklusive fullt ansvar för innehåll och form av material.

7,4. Användaren erkänner att han är ansvarig för all information (inklusive, men inte begränsad till: datafiler, texter, etc.), till vilka han kan ha tillgång som en del av webbplatsportalen för sommarboende och trädgårdsmästare https: // garden- fr.desigusxpro.com, är ansvaret för personen som tillhandahöll sådan information.

7,5. Användaren samtycker till att informationen som tillhandahålls honom som en del av webbplatsens portal för sommarboende och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com kan vara ett objekt för immateriell egendom, vars rättigheter skyddas och tillhör andra användare, partners eller annonsörer som publicerar sådant information på webbplatsen Portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com.
Användaren har inte rätt att göra ändringar, hyra, överföra på ett lån, sälja, distribuera eller skapa derivatverk baserat på sådant innehåll (helt eller delvis), såvida inte sådana handlingar uttryckligen skriftligen hade godkänts av ägarna till sådant innehåll i enlighet med villkoren i ett separat avtal.

7,6. När det gäller textmaterial (artiklar, publikationer som är fritt tillgängliga för allmänheten på webbplatsen Portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com) är deras distribution tillåten under förutsättning att en länk ges till https: // garden- fr.desigusxpro.com.

7,7. Administrationen är inte ansvarig gentemot användaren för någon förlust eller skada som uppstått av användaren till följd av radering, misslyckande eller omöjlighet att spara innehåll och annan kommunikationsinformation som finns på webbplatsens portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com eller överförs genom den.

7,8. Administrationen ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster som uppstår till följd av: användning eller oförmåga att använda webbplatsen, eller enskilda tjänster; obehörig åtkomst till användarens kommunikationer; uttalanden eller beteende från någon tredje part på webbplatsen.

7,9. Administrationen ansvarar inte för information som publiceras av användaren på webbplatsens portal för sommarinvånare och trädgårdsmästare https://garden-sv.desigusxpro.com, inklusive, men inte begränsat till: information skyddad av upphovsrätt, utan uttryckligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren.

8. Tvistlösning

8,1. Innan man går till domstol med ett krav på tvister som uppstår till följd av förhållandet mellan användaren och administrationen, är det obligatoriskt att lämna in en fordran (ett skriftligt förslag eller ett elektroniskt förslag till en frivillig lösning av tvisten).

8,2. Mottagaren av anspråket inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av anspråket, skriftligen eller i elektronisk form, meddelar sökanden om kravet om resultatet av vederlaget.

8,3. Om ett avtal inte uppnås kommer tvisten att hänskjutas till skiljedomstolen.

8,4. Den nuvarande lagstiftningen gäller för denna sekretesspolicy och förhållandet mellan användaren och administrationen.

9. Ytterligare villkor

9,1. Administrationen har rätt att göra ändringar i denna sekretesspolicy utan samtycke från användaren.

9,2. Den nya integritetspolicyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på portalen för sommarboende och trädgårdsmästare webbplats https://garden-sv.desigusxpro.com, såvida inte annat anges i den nya utgåvan av sekretesspolicyn.

9,3. Eventuella förslag eller frågor angående denna integritetspolicy ska rapporteras till:

9,4. Den nuvarande sekretesspolicyn publiceras på sidan https://garden-sv.desigusxpro.com/politika.html

Just nu tittar på


gurkor

tomater

Pumpa